இலவசம்

Happy 2023

Download Happy 2023 Wallpapers Backgrounds                                                                                       

திருக்குறள்

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
பொருள்;
செய்யத்தொடங்கியச் செயல், கொண்ட பகை என்று இவ்விரண்டின் குறை ஆராய்ந்து பார்த்தால், தீயின் குறைபோல் தெரியாமல் வளர்ந்து கெடுக்கும்.

மேலும் இரண்டு படிகளே முழுப் பயணமுமாகும்.

ஓஷோ