இலவசம்

Happy 2023

Download Happy 2023 Wallpapers Backgrounds                                                                                       

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.
பொருள்;
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

சமூக வலைத் தளங்கள்