இலவச மென்பொருள்கள்

Image Former 2.006

https://www.giveawayoftheday.com/image-former/

Fri, 12 Apr 2024 04:00:00 -0400

With Image Former you can get your pictures in top shape in no time at all: select any number of pictures, define actions and start conversion. Whether you want to rotate images, crop edges or correct colors, Image Former automatically applies the changes you want to all selected images. The Windows tool also has full control of enlarging or reducing the size and brings your image files into the desired format quickly and easily.

இணைப்புக்கு செல்லவும்

Coolmuster GIF Animator 2.0.31

https://www.giveawayoftheday.com/coolmuster-gif-animator-2-0-31-4/

Thu, 11 Apr 2024 04:00:00 -0400

Are you looking for ways out of the problem on turning your unromantic pictures into animated files in GIF format for applying in your web page or other use? Just look no further than the Coolmuster GIF Animator, which is a friendly tool allowing you to create your own animated GIF files in the blink of an eye. * Create animated GIF from different graphics formats. * Supports to import images in multiple image formats like JPG/JPEG, BMP, PNG, GIF, etc. * Real-time preview the images via built-in animation player. * Modify the parameters from the configuration as needed.

இணைப்புக்கு செல்லவும்

Batch Picture Resizer 12.3

https://www.giveawayoftheday.com/batch-picture-resizer-10-2-2/

Thu, 11 Apr 2024 04:00:00 -0400

A Batch Picture Resizer is software that anyone who works with digital photos will find extremely useful. Many people use expensive and complex image editing packages just to resize photos and resolve other simple issues because it has not occurred that there is a far cheaper, quicker and more efficient solution. Also, resizing pictures manually, one by one, can be vastly time consuming, especially when you have hundreds, let alone thousands of photos that need resizing. One solution is a powerful little user-friendly application called Batch Picture Resizer. With this simple and cheap program, you can resize any amount of images quickly. The picture resizer can be used to reduce the size of your photos so that they are more appropriate for publishing on the Internet, emailing to family and friends or simply to save space on your hard drive. The highest quality possible is also preserved in the files. Batch Picture Resizer also provides the possibility to change the color levels of your pictures or add text and watermarks to group of photos quickly. Purchase an Unlimited personal license (with support and updates) at 70% discount!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

திருக்குறள்

பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு.
பொருள்;
பொருளுடையவராக இருக்கும் சிறப்பு அப்பொருளை வைத்துக் காப்பாற்றாதவர்க்கு இல்லை, அருளுடையவராக இருக்கும் சிறப்பு புலால் தின்பவர்க்கு இல்லை.

அறிவாற்றல் என்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல என்பதை நன்கு அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

ஓஷோ