இலவச மென்பொருள்கள்

AnyMP4 Video Converter 7.2.56

https://www.giveawayoftheday.com/anymp4-video-converter-2/

Wed, 06 Dec 2023 03:00:00 -0500

AnyMP4 Video Converter is a convenient video converter for MP4, WMV, MOV, MKV, M4V, MTS, M2TS, and more, with powerful editing features for beginners. Key functions and features: 1. Convert almost any video, including MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, etc. 2. Change audio formats, like MP3, FLAC, AIFF, ALAC, WMA, WAV, and more. 3. Support 4K UHD output to enhance video quality. 4. Edit video effects (rotate, flip, crop, trim, watermark, 3D, subtitle, etc.) 5. Intelligently distribute your GPU and CPU resources for faster conversion. GOTD users can get AnyMP4 Video Converter (lifetime license) at 40% off!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

SoftOrbits Photo Retoucher 10.2

https://www.giveawayoftheday.com/softorbits-photo-retoucher-9-0-2/

Tue, 05 Dec 2023 03:00:00 -0500

Enhance your photography experience with SoftOrbits Photo Retoucher PRO, a versatile software designed to bring new life to your black and white photos through both automatic and manual colorization modes. Whether you're a seasoned professional or a budding enthusiast, achieving picture-perfect shots isn't always a guarantee. Unwanted objects, blemishes, or unexpected elements can mar the beauty of your photos, leaving you hesitant to showcase them. However, before you consign those images to the digital wasteland, consider the transformative capabilities of SoftOrbits Photo Retoucher PRO. Elevate your photos beyond their original potential – colorize, restore, and enhance with ease, all in a single comprehensive tool. Whether you're an amateur seeking perfection or a professional striving for excellence, let your images resonate with the beauty they deserve. Purchase an Unlimited personal license (with support and updates) at 70% discount!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

Product Key Recovery Tool 2.0.0

https://www.giveawayoftheday.com/product-key-recovery-tool-2/

Mon, 04 Dec 2023 03:00:00 -0500

It often happens that you need to reinstall your computer for some reason, but you can't find your product installation keys from your favorite or paid software and games. Product Key Recovery Tool is here to help you with that problem. This tool can find and recover most of the keys of your already installed favorite programs and games and offers some other benefits. The program can also recover installation keys from external non-bootable or corrupted hard drives too. You can purchase a special Lifetime license (with support and updates) with 50% discount using coupon code "GOTD50" on order page!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

திருக்குறள்

வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.
பொருள்;
சொற்களின் தூய்மை தொகுதி அறிந்த தூய்மை உடையவர், அவைக்களத்தின் வகையினை அறிந்து, வல்லவறின் அவையில் வாய்ச் சோர்ந்து பிழை சொல்லமாட்டார்.

இந்தப் புரிதல் உங்களில் நிலைபெற்றவுடன், பொறாமை மறைந்துவிடும்.

ஓஷோ