இலவச மென்பொருள்கள்

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.32

https://www.giveawayoftheday.com/anymp4-mp4-converter-7-2-32/

Wed, 22 Mar 2023 04:00:00 -0400

AnyMP4 MP4 Converter is an easy MP4 file transcoder to change MP4 to/from MP3, MOV, WMV, AVI, MKV, and more with 3 steps. Key functions and features: 1. Convert MP4 to/from over 300 formats. 2. Extract MP4 from DVD movies to make a backup. 3. Edit MP4 like rotate, crop, merge, watermark, subtitle, etc. 4. Upscale MP4 to 2K/4K for superb quality. GOTD users can get AnyMP4 Converter (lifetime license) at 40% off!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

Leawo iTransfer 2.0.0.7

https://www.giveawayoftheday.com/leawo-itransfer-2-0-0-5-2/

Wed, 22 Mar 2023 04:00:00 -0400

Leawo iTransfer is a powerful, professional, but easy-to-use iPod, iPad and iPhone transfer software. It is used for transferring apps, music, movies, TV shows, ringtones, ebooks, photos and Camera Roll files between iOS devices, iTunes and PCs. As one of the best alternatives to iTunes, Leawo iTransfer helps users to get rid of the sync of iTunes, and makes the data transfers of iPhone, iPad and iPod easy to be done. It also supports to backup iPhone, iPad and iPod to PCs without any data loss.

  • Transfer files among iOS devices, iTunes and PCs with ease.
  • Transfer various kinds of files, including apps, music, movies, TV shows, ringtones, ebooks, photos and Camera Roll files.
  • Transfer files without the sync of iTunes.
  • Backup iPhone, iPad and iPod in seconds.
  • Make iPhone, iPad and iPod as flash disks.
  • Fully support latest iOS 9 and iDevices, such as iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air and iPad mini with Retina Display.
  • Transfer large files and amount of files fast and stably.

இணைப்புக்கு செல்லவும்

Vidmore Video Editor 1.0.18

https://www.giveawayoftheday.com/vidmore-video-editor-1-0-18/

Tue, 21 Mar 2023 04:00:00 -0400

Vidmore Video Editor is the best overall video editing software for anyone to make polished, professional videos for YouTube, Instagram, Vimeo, or other social media. Its clean and intuitive interface makes it quite easy to use, even for beginners. The video editor can help you deal with all types of videos, including home movies, wedding videos, travel films, birthday clips, and more. With robust features, it is easy to trim clips, rotate/flip videos, adjust color balance, add effects, merge videos, add watermark, and much more just in the way you like. Plus, Vidmore Video Editor lets users improve video quality by upscaling the video resolution, removing noise, stabilizing shaky videos, etc. Additionally, you can export videos in any poplar format, like MP4, MOV, WMV, etc., and make them more enjoyable to watch back in years to come. Special Offer: 40% Discount for Vidmore Video Editor (Lifetime/3 PCs)!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்.
பொருள்;
கூடியிருந்த காலத்தில் மகிழ்ந்து பூரித்திருந்த தோள்கள், ( இப்போது மெலிந்தும்) காதலருடைய பிரிவை நன்றாக அறிவிப்பவை போல் உள்ளன.

சமூக வலைத் தளங்கள்