இலவச மென்பொருள்கள்

GiMeSpace RAM Temp Folder 1.2.0

https://www.giveawayoftheday.com/gimespace-ram-temp-folder-1-2-0/

Sat, 13 Jul 2024 04:00:00 -0400

Turn your temporary folder into a RAM folder. It is like you have a local RAM disk mounted in your Temporary folder. This greatly improves the access speed of your files in your temporary folder while it avoids the needless disk access to read and write these files since most temporary files are deleted after a while anyway. This program is optimized to also run on systems with little memory, it will never use more than 128mb of RAM which it enough for typical daily computer use.

இணைப்புக்கு செல்லவும்

SurFlex Screen Recorder 2.0.5 for Win

https://www.giveawayoftheday.com/surflex-screen-recorder-2-0-5-for-win/

Fri, 12 Jul 2024 04:00:00 -0400

SurFlex Screen Recorder is a user-friendly 4K screen recorder that offers various recording options. With it, you can effortlessly capture any area of your screen for any purpose. Whether it's a browser tab, an application window, File Explorer, or games, you have the flexibility to record the entire screen or a selected region. Additionally, SurFlex Screen Recorder allows you to record your screen with audio and webcam. You can choose to capture system sound, microphone audio, both, or even opt for no sound. Furthermore, if needed, you can also record audio or webcam footage separately. The software supports multiple audio and video formats, ensuring compatibility with your preferred audio or video editing software. Start your creative journey hassle-free by getting this convenient screen recorder today.

இணைப்புக்கு செல்லவும்

Photo Stamp Remover 15.1

https://www.giveawayoftheday.com/photo-stamp-remover-15-0-2/

Thu, 11 Jul 2024 04:00:00 -0400

Photo Stamp Remover is a photo correction utility that can remove watermarks, date stamps and other unwanted objects that appear on photographs. Offering a fully automatic process, the program uses an intelligent restoration technology to fill the selected area with the texture generated from the pixels around the selection, so that the defect blends into the rest of the image naturally. What takes hours to correct using the clone tool, can be accomplished in a minute using Photo Stamp Remover. Purchase an Unlimited personal license (with support and updates) at 50% discount!

இணைப்புக்கு செல்லவும்

திருக்குறள்

கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் ஒல்லானை ஒல்லா தொளி.
பொருள்;
கல்வி கற்காதவனைப் பகைத்துக்கொள்ளும் எளிய செயலைச் செய்ய இயலாத ஒருவனிடம் எக்காலத்திலும் புகழ் வந்து பொருந்தாது.

நீங்கள் ரோஜாவாகவோ அல்லது தாமரையாகவோ அல்லது சாமந்திப்பூவாகவோ இருப்பது முக்கியமல்ல.

ஓஷோ