தமிழ் பஞ்சாங்கம்

திருக்குறள்

உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால் கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.
பொருள்;
யான் அவருடைய நல்லியல்புகளை நினைக்கின்றேன்; யான் உரைப்பதும் அவற்றையே; அவ்வாறிருந்தும் பசலை வந்தது வஞ்சனையோ? வேறு வகையோ?

நீங்கள் பூப்பதுதான் முக்கியம்.

ஓஷோ