தமிழ் பஞ்சாங்கம்

---------- 1 ----------

Title: நல்லதே நடக்கும்

Link: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/910860-nallathey-nadakkum.html?frm=rss_more_article

Date: 2022-12-06T05:41:03+00:00

Desc: நல்லதே நடக்கும்

Guid: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/910860-nallathey-nadakkum.html?frm=rss_more_article

Content:

ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை 'இந்து தமிழ் திசை'யின் கருத்துகள் அல்ல.

Source : www.hindutamil.in

---------- 2 ----------

Title: இந்தநாள் உங்களுக்கு எப்படி? - 12 ராசிகளுக்கும் உரிய பலன்கள்

Link: https://www.hindutamil.in/news/astrology/daily-horoscope/910859-daily-horoscope.html?frm=rss_more_article

Date: 2022-12-06T05:38:46+00:00

Desc: இந்தநாள் உங்களுக்கு எப்படி? - 12 ராசிகளுக்கும் உரிய பலன்கள்

Guid: https://www.hindutamil.in/news/astrology/daily-horoscope/910859-daily-horoscope.html?frm=rss_more_article

Content:

---------- 3 ----------

Title: நல்லதே நடக்கும்

Link: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/910335-nallathey-nadakkum.html?frm=rss_more_article

Date: 2022-12-05T05:33:02+00:00

Desc: நல்லதே நடக்கும்

Guid: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/910335-nallathey-nadakkum.html?frm=rss_more_article

Content:

ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை 'இந்து தமிழ் திசை'யின் கருத்துகள் அல்ல.

Source : www.hindutamil.in

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் எண்ணின் தவத்தான் வரும்.
பொருள்;
தீமை செய்யும் பகைவரை அடக்குதலும் நன்மை செய்யும் நண்பரை உயர்த்துதலும் நினைத்த அளவில் தவத்தின் வலிமையால் உண்டாகும்.