தமிழ் குரல் தட்டச்சு

திருக்குறள்

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் வீயா விழுமம் தரும்.
பொருள்;
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் ஒருவனுக்கு உள்ள மிகுந்த விருப்பம், பயன் விளையும் போது தொலையாதத் துன்பத்தைத் தரும்.

ஒளியைக் கண்டுபிடியுங்கள், அது உங்களுக்கு பாதையைக் காண்பிக்கும்.

ஓஷோ