தமிழ் குரல் தட்டச்சு

திருக்குறள்

வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள் யானையால் யானையாத் தற்று.
பொருள்;
ஒரு செயலைச் செய்யும் போது அச் செயலால் மற்றொரு செயலையும் செய்து முடித்துக் கொள்ளல், ஒரு யானையால் மற்றொரு யானையைப் பிடித்தலைப் போன்றது.

எல்லாப் பாகுபாடுகளையும் கைவிடுங்கள்.

ஓஷோ