தமிழ் குரல் தட்டச்சு

திருக்குறள்

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.
பொருள்;
ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும்; ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகி விடும்.

குறைவாக சிந்தியுங்கள், அதிகமாக உணருங்கள்.

ஓஷோ