இலவசம்

வாஸ்து நாட்கள் 2023

வீடு மற்றும் கட்டிடங்கள் கட்ட துவங்குவதற்கான 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வாஸ்து நாட்கள் மற்றும் நேரங்கள் அட்டவணை .     26 தை 12 வியாழன்

உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃ தில்லார் உடையது உடையரோ மற்று.
பொருள்;
ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ.

சமூக வலைத் தளங்கள்