இலவசம்

தமிழ் புத்தாண்டு சுபகிருது வருட வெண்பா பலன்

சுபகிருது புத்தாண்டு குறித்து சித்தர் இடைக்காடர் வெண்பா பலன். சுபகிருது தன்னிலே சோழதேசம் பாழ் அவமாமம் விலைகுறையும் சூன்சாம்

திருக்குறள்

நாடோ றும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான் கோடாமை கோடா துலகு.
பொருள்;
தொழில் செய்கின்றவன் கோணாதிருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது, ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.

நீங்கள் கூட்டத்திற்கு அஞ்சாத தருணத்திலிருந்து நீங்கள் இனிமேலும் ஒரு செம்மறியாடு இல்லை, நீங்கள் ஒரு சிங்கம் ஆகிறீர்கள்.

ஓஷோ