பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ
அஃதீர் முஸ்லிம் பெண் ஆதரவானவள்
அஃபாஃப் இந்து பெண் கற்புள்ளவள், தூய்மையானவள்
அஃபீபா முஸ்லிம் பெண் கற்புள்ளவள், தூய்மையானவள்
அஃப்னான் இந்து பெண் வேற்றுமை
அஃப்ராஹ் முஸ்லிம் பெண் தாராளமானவள்
அகக்கணை இந்து பெண் -
அகக்கண்ணி இந்து பெண் -
அகக்கண்ணு இந்து பெண் -
அகக்கதிர் இந்து பெண் -
அகக்கனல் இந்து பெண் -
அகக்கனி இந்து பெண் -
அகக்கலை இந்து பெண் -
அகக்கிளி இந்து பெண் -
அகக்கிள்ளை இந்து பெண் -
அகக்குயில் இந்து பெண் -
அகக்கொடி இந்து பெண் -
அகக்கொன்றை இந்து பெண் -
அகக்கொழுந்து இந்து பெண் -
அகக்கோதை இந்து பெண் -
அகச்சாந்து இந்து பெண் -
அகச்சிட்டு இந்து பெண் -
அகச்சுடர் இந்து பெண் -
அகச்சுனை இந்து பெண் -
அகச்சுரபி இந்து பெண் -
அகச்செல்வம் இந்து பெண் -
அகச்செல்வி இந்து பெண் -
அகச்சேய் இந்து பெண் -
அகச்சொல் இந்து பெண் -
அகச்சோலை இந்து பெண் -
அகத்தகை இந்து பெண் -
அகத்தகையள் இந்து பெண் -
அகத்தங்கம் இந்து பெண் -
அகத்தங்கை இந்து பெண் -
அகத்தணல் இந்து பெண் -
அகத்தமிழ் இந்து பெண் -
அகத்தலைவி இந்து பெண் -
அகத்தள் இந்து பெண் -
அகத்தழகி இந்து பெண் -
அகத்தழல் இந்து பெண் -
அகத்தழை இந்து பெண் -

புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர் உறும் அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.
பொருள்;
( ஊடும்போது அவர் அடைகின்ற) துன்ப நோயைச் சிறிது காண்போம்; அதற்காக அவரைத் தழுவாமலிருந்து பிணங்குவாயாக.

சமூக வலைத் தளங்கள்