இலவசம்

ChatGPT யில் ஒரு கவிதை

write a poem for new born baby Welcome little one, to this world so grand It's filled with love, and joy, and sand You have so much ahead to explore With each breath, may your heart soar We'll be here to guide you along To keep you safe, and sing your song We promise to love you without fail And wish you a life without wail Your days will

திருக்குறள்

ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன் கண்.
பொருள்;
ஒற்றரும் புகழ் அமைந்த நீதிநூலும் ஆகிய இவ்விருவகைக் கருவிகளையும் அரசன் தன்னுடைய கண்களாகத் தெளியவேணடும்.

உங்கள் இதயத்தில் ஒரு பெரிய கர்ஜனை எழுகிறது, சுதந்திரத்தின் கர்ஜனை.

ஓஷோ