இலவசம்

மனையடி சாஸ்திரம்

வீடு கட்ட மனையடி சாஸ்திரம் பார்ப்பது எப்படி? வீட்டின் அகலம் பலன்கள் 6 அடி நன்மை உண்டு 8 அடி மிகுந்த

திருக்குறள்

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள் பெண்மை நயவாமை நன்று.
பொருள்;
ஒருவன் அறநெறியில் நிற்காமல் அறமில்லாதவைகளைச் செய்தாலும், பிறனுக்கு உரியவளின் பெண்மையை விரும்பாமல் வாழ்தல் நல்லது

அறிவார்ந்தவராக இருப்பது போலியானது, இது ஒரு போலித்தனமான புத்திசாலித்தனம்.

ஓஷோ