இலவசம்

ChatGPT-யில் ஒரு கட்டுரை

You write an article in 1500 words about "Ai and The World" ChatGPT Artificial Intelligence (AI) has transformed the world in an unprecedented manner. It has changed the way we perceive technology, and its impact is likely to intensify in the years ahead. The development of AI is accelerating at a fast pace, and its adoption in practically all

திருக்குறள்

சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா நோயும் பசலையும் தந்து.
பொருள்;
காம நோயையும் பசலை நிறத்தையும் எனக்குக் கைம்மாறாக ‌‌கொடுத்து விட்டு, என் சாயலையும் நாணத்தையும் அவர் என்னிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டார்.

மேலும் இரண்டு படிகளே முழுப் பயணமுமாகும்.

ஓஷோ