இலவசம்

நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால் காதலர்க் காணா தவர்.
பொருள்;
கனவில் காதலர் வரக் காணாத மகளிர், நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத கா‌தலரை ( அவர் வராத காரணம் பற்றி ) நொந்து கொள்வர்.

சமூக வலைத் தளங்கள்