இலவசம்

பணம் மற்றும் வெகுமதி தரும் உண்மையான இணைய தளங்கள் மற்றும். ஆப்கள்.

பணம் மற்றும் வெகுமதி தரும் உண்மையான இணைய தளங்கள் மற்றும். ஆப்கள். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஓரு முறை இலவச பிட் காயின் தரும் வலைத்

திருக்குறள்

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான் காலம் அற஧ந்து செயின்.
பொருள்;
(செய்யும் செயலை முடிப்பதற்கு வேண்டிய) கருவிகளுடன் ஏற்றக் காலத்தையும் அறிந்து செய்தால் அரிய செயல்கள் என்பது உண்டோ.

எதற்காகவும் உங்கள் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்யாதீர்கள், வாழ்க்கைக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யுங்கள், வாழ்க்கையே இறுதி இலக்கு.

ஓஷோ