இலவசம்

பணம் மற்றும் வெகுமதி தரும் உண்மையான இணைய தளங்கள் மற்றும். ஆப்கள்.

பணம் மற்றும் வெகுமதி தரும் உண்மையான இணைய தளங்கள் மற்றும். ஆப்கள். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஓரு முறை இலவச பிட் காயின் தரும் வலைத்

திருக்குறள்

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே நாவினாற் சுட்ட வடு.
பொருள்;
தீயினால் சுட்ட புண் புறத்தே வடு இருந்தாலும் உள்ளே ஆறிவிடும்; ஆனால் நாவினால் தீய சொல் கூறிச் சுடும் வடு என்றும் ஆறாது.

உங்கள் நேர்மை, உங்கள் அன்பு, உங்கள் இரக்கம் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து வர வேண்டும், போதனைகள் மற்றும் வேதங்களிலிருந்து அல்ல.

ஓஷோ