இலவசம்

மனையடி சாஸ்திரம்

வீடு கட்ட மனையடி சாஸ்திரம் பார்ப்பது எப்படி? வீட்டின் அகலம் பலன்கள் 6 அடி நன்மை உண்டு 8 அடி மிகுந்த

திருக்குறள்

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.
பொருள்;
பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

நீயே யூதாஸ் நீயே இயேசு.

ஓஷோ