இலவசம்

பணம் மற்றும் வெகுமதி தரும் உண்மையான இணைய தளங்கள் மற்றும். ஆப்கள்.

பணம் மற்றும் வெகுமதி தரும் உண்மையான இணைய தளங்கள் மற்றும். ஆப்கள். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஓரு முறை இலவச பிட் காயின் தரும் வலைத்

திருக்குறள்

இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர் மனம்போல வேறு படும்.
பொருள்;
இனம் போலவே இருந்து உண்மையில் இனம் அல்லாதவரின் நட்பு, பொதுமகளிரின் மனம் போல உள்ளொன்று புறமொன்றாக வேறுபட்டு நிற்கும்.

உங்கள் இதயத்தில் ஒரு பெரிய கர்ஜனை எழுகிறது, சுதந்திரத்தின் கர்ஜனை.

ஓஷோ