ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ
அஃபாளில் முஸ்லிம் ஆண் பிரபலமானவர்
அஃபீஃபுத்தீன் முஸ்லிம் ஆண் மார்க்கத்தில் சிறந்தவர்
அஃப்ரஹ் முஸ்லிம் ஆண் மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர்
அஃப்ராஹ் முஸ்லிம் ஆண் திருப்தி கொள்பவர்
அஃப்லல் முஸ்லிம் ஆண் சிறப்பிற்குரியவர்
அஃப்லஹ் முஸ்லிம் ஆண் வெற்றியாளர்
அஃப்ஸஹ் முஸ்லிம் ஆண் மொழிகளில் திறமை வாய்ந்தவர்
அஃப்ஹம் முஸ்லிம் ஆண் மகத்தானவர்
அஃராஸ் முஸ்லிம் ஆண் பொருத்தமானதை கேட்பவர்
அஃலம் முஸ்லிம் ஆண் மகத்துவமிக்கவர்
அஃவான் முஸ்லிம் ஆண் உதவியாளர்
அகத்தியன் இந்து ஆண் அருட்தொண்டர்
அகனரண் இந்து ஆண் -
அகமணி இந்து ஆண் மாணிக்கம் போன்றவர்
அகமதி இந்து ஆண் ரத்தினம் போன்றவர்
அகமுகிலன் இந்து ஆண் அகத்தின் அழகு போன்றவன்
அகமுடைநம்பி இந்து ஆண் இரக்க குணமுள்ளவன்
அகரன் இந்து ஆண் முதன்மை, சூரியன்
அகரமுதல்வன் இந்து ஆண் -
அகல்பா இந்து ஆண் ஆபரணம் போன்றவர்
அகவன் இந்து ஆண் குறி சொல்பவன்
அகவழகன் இந்து ஆண் -
அகவொளி இந்து ஆண் அறிவாளர்
அகாத் முஸ்லிம் ஆண் மருத்துவர்
அகாத் இந்து ஆண் அழிப்பவர்
அகாரிம் முஸ்லிம் ஆண் கொடைவள்ளல்
அகிரா இந்து ஆண் திறமை உடையவர்
அகிலங்கடந்தான் இந்து ஆண் -
அகிலன் இந்து ஆண் அறிவு உடையவர்
அகிலவன் இந்து ஆண் உலகத்தை காப்பவன்
அகிலேஷ் இந்து ஆண் அனைத்து இறைவனின் அருள் பெற்றவர்
அகில் இந்து ஆண் முழுமையானவர்
அகீக் முஸ்லிம் ஆண் வைரம் போன்றவர்
அகீல் முஸ்லிம் ஆண் சமுதாயத் தலைவர்
அகீல் முஸ்லிம் ஆண் புத்தியுள்ளவன், விவேகமுள்ளவன்
அகுல் இந்து ஆண் கடவுள் சிவனின் பெயர் உடையவர்
அக்சயன் இந்து ஆண் அழிவில்லாதவன்
அக்னிகுமாரா இந்து ஆண் அக்னியின் மகன் போன்றவர்
அக்னிபிரவா இந்து ஆண் தீ போன்ற பொலிவு உடையவர்
அக்னிமித்ரா இந்து ஆண் தீ போன்ற நண்பர்

திருக்குறள்

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.
பொருள்;
தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.

எல்லாவற்றையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

ஓஷோ